За СМБ-Русе

ИСТОРИЯ

На 15 декември 1960 година се провежда учредително събрание на Българското физико-математическо дружество /БФМД/.
С това става не само възстановяване на ФМД в София,но и разширяването му за цялата страна.Русенската секция на БФМД е една от първите в страната и се учредява на 28 септември 1961 година. На учредителното събрание присъстват 86 души. То се ръководи от инспектора по математика Костадин Манасиев. Избрано е първото ръководство в състав: Роман Манчев – председател,
Руска Драгнева – подпредседател, Димитър Пантелеев – секретар, Рашко Тодоров – касиер и Александър Боков – член кореспондент. През периода 1961 – 1969 година председател на секцията оjстава Роман Манчев. Негови помощници, освен първоначално избраните са били Ив. Василев, Павел Дунов, Д. Дочев, Емил Петров, Пенчо Пенев, Хр. Христов, Н. Нечев, П. Димов, Цв. Петров, Митко Йотов Кунчев и Миланка Георгиева.

На извънредна национална конференция от 17 октомври 1971 година се решава БФМД да се раздели на две дружества Българско математическо дружество /БМД/ и Дружество на физиците. Още същия ден се провежда учредителното събрание и се приема проекто – устава на БМД.
От 1970 до 1986 година председател на русенската секция е професор Дочо Дочев. С името му основателно се свързва нов етап в развитието на СМБ – секция Русе. Под неговото ръководство секцията за кратко време постига сериозни успехи, развива огромна и разнообразна дейност, която с право й отреди челно място сред всички секции в страната. Организационно секцията излиза извън пределите на гр. Русе. Създадени са подсекции в Бяла, Две могили, Сливо поле.

На конференцията във Варна през 1977 година става учредяването на Съюза на математиците в България /СМБ/. Тази форма на обществена организация на математиците в България се е съхранила и до днес.

От 1986 до 1990 година председател на секцията е сегашният декан на Педагогическия факултет на РУ – доцент Светослав Билчев. Той продължава линията на своя предшественик. Основен акцент в работата на секцията са научното и методично ръководство на извънкласните форми по математика и информатика, прякото участие на секцията и математиците в научно – изследователски разработки, организиране на математически състезания и научни форуми. В ръководството на секцията влизат много информатици.

Едно от основните направления в работата на Русенската секция от нейното създаване до ден днешен са били извънкласните форми на обучение по математика, информатика и математическа лингвистика. В дневния ред на почти всяко заседание на Ръководството присъства точка, засягаща тази тема. Гласуват се средства за подпомагане участието на ученици и студенти в математически състезания, материално и морално стимулиране на техните ръководители. Обсъждат се въпроси, свързани с организацията и научното ръководство на извънкласната работа.

Появата на участник от Русенски окръг – ученикът Тодор Пенев Тодоров от гимназията в Две могили на Първата ММО в Румъния през 1959г раздвижва и стимулира математиците и обществеността в града и окръга. През 1960г Бюрото на тогавашния ОК на БКП взема решение за коренно преустройство на работата по математика в класните и извънкласните форми. Като следствие от този подем се появява Русенската Ученическа Математическа школа, плод на творческите търсения на инспектора по математика в Русе – Костадин Манасиев и на неуморния ентусиазъм, всеотдайност и дълбоки математически познания на тогавашния учител по математика Дочо Тодоров Дочев. Едни от първите учители в школата са Дочо Дочев, Трифон Семков, Кръстю Джапунов, Емил Петров, Митко Йотов Кунчев и Анелия Пенкова. От 1963г Дочо Дочев е щатен ръководител на школата. В резултат от работата на Ученическата математическа школа, в областта на природо – математическите науки се реализират успешно няколкостотин висококвалифицирани кадри. В университетите и научните институти у нас и в чужбина работят 80 хабилитирани преподаватели и научни сътрудници, 5 доктори на математическите науки и над 55 доктори по математика и техника. От тях почти 20 души работят в Центъра по Приложна математика и информатика към Педагогическия факултет на РУ. Критерий за резултатност от усилията на преподаватели и ученици е бил броят на участниците в ММО.

Върхови са годините 1964, 1968, 1969 и 1988 когато в българския отбор на ММО са участвали по трима русенци. Ненадмината индивидуална изява е трикратното участие на Цанко Дончев в ММО през 1973, 1974 и 1975 година. Двукратни участници в ММО са Светослав Билчев, Петър Рашков, Дикран Дикранян, Димо Димов, Степан Терзиян, Виржиния Христова, Илко Първанов, Пламен Стефанов, Евгени Белогай, Тодор Митев, Борислав Деянов, Звезделина Станкова, Добромир Димитров и Камен Алексиев.

Общо Русенската школа има 45 участия в ММО, реализирани от 29 нейни възпитаници, 6 участия в Балканиадата по математика, реализирани от 5 ученика, 5 участия в МОИ, реализирани от 4 ученика, 3 на Балканиада по информатика и 3 на Международна олимпиада по математическа лингвистика. Неслучайно през 1970 година във вестник „Отечествен фронт“ е публикувана статия на Благовест Сендов, озаглавена „Русе – градът на математици“. В статия на Билчев и Рашков, публикувана в “Mathematics Competitions”, Австралия през 1991 година, се прави сравнение между градовете от бившия Съветски съюз и България по брой участници за първите 30 ММО. По абсолютен брой участия Русе се намира на четвърто място след Москва, София и Петербург, а по относителен коефициент на брой участия към населенитето на града в хиляди той е безапелационно на първо място с коефицент 21,99, далеч напред от следващите го градове с относителни коефиценти, ненадминаващи 16,98.

Всички тези резултати дължим на неуморния труд на учители като з.у.Матей Попов, Йордан Йорданов, Коста Стефанов, Любомир Динков, Митко Йотов Кунчев, Николай Нечев, Вяра Петрова, Петра Златева, Катинка Кузманова, Иван Василев, Цаньо Цанев, Михаил Тънмазов, Емил Петров, Стойчо Иванов, Иванка Минева, Петър Кирилов Петров, Митко Христов Кунчев, Ганка Димитрова,
Тодорка Цветкова, Анелия Пенкова, Стоян Дочев, Ангел Маринов, Маргарита Манукова, Марина Атанасова, Е. Събева, Е. Аврамова, Мирослава Костадинова, Росен Чапаров, Боряна Куюмджиева, Л. Станков, Лидия Рачева, Йорданка Димитрова и Недка Стоянова, на инспекторите по математика Костадин Манасиев, Трифон Семков, Даню Михайлов и Диана Миланова, на университетските преподаватели проф Дочо Дочев, доцентите Св. Билчев, Петър Рашков, Дочо Тр. Дочев и проф. Степан Терзиян, Стефчо Доков, Румен Раев, Тодор Митев и Юрий Кандиларов, на директорите на ЦУТНТ Първанов, Светослав Мирчев, Петинка Илиева и Велислав Йончев. Може да се удивляваме на апостолската работа на гл. ас. Каталина Григорова, която е неизменен лектор и ръководител на отборите по информатика, работейки рамо до рамо с гл. ас. Пл. Христова и д-р Даниела Тодорова. Най-силната в България школа по МКЛ през последните 6 години дължи успехите си на Галя Дочева, Боряна Куюмджиева и гл. ас. Илияна Раева.
В световно известни университети и научни центрове, банки и фирми в чужбина в момента работят или учат възпитаници на школата – Огнян Енчев, Светослав Гайдов, Здравко Милушев, Росица Додунекова, Раденко Радков, Звезделина Станкова, Янка Стерева, Евгени Белогай, Георги Попов, Бисер Манджаров, Ивелина и Елмира Попови, Людмил Кацарков, Силвия Енчева, Стефчо Доков, Николай Генов, Борис Ковачев, Георги Димов, Таня Стоянова, Евгени Никос, Искра Стратева, Пламен Стефанов, Николай Матеев, Борислав Деянов, Мирослав Караманев, Любомир Борисов, Теодор Тончев, Георги Тулешков, Генчо Нанков, Румяна Ценкова, Даниела Тодорова, Даниела Цанева, Владимир Баджачев и още много пропуснати.

По примера на Малая Кримская Академия, през 1970г в гр. Русе, на основата на съществуващата Ученическа математическа школа /УМШ/ е създадена първата в страната Ученическа Академия с три отделения. Лектори в академията са били почти всички известни български математици. Тя съществува повече от пет години и изигра съществена роля в ориентирането на много ученици към математиката и научните изследвания, послужи като импулс за работа с талантливи ученици по физика, химия и биология. и като модел за разпространение в национален мащаб. През учебната 2000/2001г, като една от инициативите за отбелязване на 2000-та година, обявена от ЮНЕСКО за световна година на математиката и като продължение на трдицията на ученическите физико-математически дружества отпреди 60 години СМБ, Фондация “Еврика”, Международната фондациа “Св.Кирил и Св. Методий” и ИМИ при БАН създадоха Ученически Институт по Математика и Информатика. /Колко сме били прозорливи преди 31 години, но не сме били в състояние да съхраним и развием тази наша инициатива./ През годините на съществуване на УчИМИ русенските ученици редовно са участвали в конференциите му с реферати, които високо са оценявани – Георги Къдрев, Ива Рашкова и др. Ива Рашкова заедно с ученик от Пловдив са определени да представят България в RSI’2002 САЩ.
Участието на учениците в конференциите е подпомагано финансово от секцията на СМБ и Фондация “ Бистра и Галина”.

Признание за авторитета на Русенската школа е утвърдилата се вече, по предложение на нашата секция, най-крупна проява в страната по математика – Зимните математически състезания. За първи път те се провеждат в Русе през 1982г по инициатива на проф Д.Дочев. За първи път се провеждат национални състезания с участие на ученици, за първи път се провежда национално състезание по информатика с участие на 18 ученика от 9 окръга. През 1984г в Русе, пак по време на ЗМС се провежда и първото национално състезание по Математическа и компютърна лингвистика. Според изявление на покойния вече академик
Любомир Илиев пред представители на пресата, радиото и телевизията „по своята мащабност и значение тези състезания са сравними само с Пролетните конференции на СМБ. Особени заслуги за организиране на домакинството на тези състезания в последните години има експерта по математика – Диана Миланова.

Русенската секция на СМБ е организатор и съорганизатор на много научни прояви. Най-крупните от тях са Международните конференции по диференциални уравнения и приложения.

От 1969г започва планомерно развитие на научни изследвания по математика в гр. Русе, основно в областта на обикновените диференциални уравнения. Председателят на секцията Дочо Дочев насочва завършващите висше образование възпитаници на школата към съвременни области на математиката като теория на вероятностите, теория на управлението, алгебра и други. Самият той защитва първата кандидатска дисертация по математика в тогавашния ВИММЕСС. След 1972г значителна част от преподавателите в катедра “Висша математика” работят по кандидатски дисертации. Установени са ползотворни контакти със сектори “Диференциални уравнения”, “Реален и функционален анализ” и “Комплексен анализ” на ЕЦММ, с ЦПМ на ВМЕИ – София и семинара по диференциални уравнения към него. В резултат на тези връзки и активната научна работа в областта на диференциалните уравнения, ръководството на секцията решава да организира международна конференция по диференциални уравнения и приложения. Идеята е да се изяви българската школа по диференциални уравнения, да се представи работата на колектива в град Русе, а също така да се даде нов импулс за развитието на тази област от математиката в страната. Едновременно с това се появява възможност за изява на научната работа на тогавашното БМД и да се консолидира колектива на секцията. Подготовката на първата конференция започва още през 1973г. При тогавашнтата форма на държавно управление, мероприятие от такъв мащаб задължително се съгласува с редица нива на партийни, държавни и обществени органи. Идеята е приета и активно подкрепена от секретаря на ОК на БКП Рачо Стоянов, председателят на ИК на ОНС Ал. Сучков, зав. отдел в ОНС Д. Димитров, зам. председателя на ОНС Здравка Цанкова и други. Огромна роля изиграват и вярата в силите на секцията на председателя и Д. Дочев, както и неуморната му работа за преодоляване на всички трудности.

Организатори на конференцията са ОНС, БМД, ЕЦММ и русенския ВУЗ – ВИММЕСС. Голяма помощ оказват председателя на БМД –
акад. Илиев и зам. птредседателя проф. Спас Манолов, секретаря доц. Друми Байнов, чл. кор.
Г. Брадистилов, проф. Е. Божоров, проф. Н. Стоянов и други. Председател на програмния комитет тогава е акад.
Л. Илиев. Към конференцията проявяват интерес изтъкнати математици като акад. Марчук, акад. Бицадзе, акад. Митрополский, проф. Олейник, проф. Ладьйженская от тогавашния СССР, от Румъния, Чехия, Полша и други страни. Поддържа се кореспонденция с повече от 400 чуждестранни учени и около 150 български. Изработването на утвърдилата се вече емблема на конференцията е дело на проф. Д. Пантелеев. Деловата работа на конференцията протича в 4 секции: Обикновени диференциални уравнения, Частни диференциални уравнения, Теория на упрявлението и числени методи, и Приложения. Преминава при великолепна организация и много високо научно ниво. Това способства за засилване на интереса към този научен форум в световен мащаб. По врема на конференцията са организирани разнообразни мероприятия за участниците и придружаващите ги лица. Най-вълнуващи и запомнящи се са концерта на майсторите на изкуствата и екскурзията по р. Дунав. Издаването на материалите на конференцията отнема много време на голям брой членове на секцията, на редица бивши възпитаници на школата и колеги от София. Томът на конференцията е разпратен на библиотеки и вузове по целия свят.

Трябва да се отбележи огромната финансова подкрепа на предприятията от Русенски окръг.

Докато КДУ I разпространи името на русенските математици в социалистическа Европа, то КДУ II и КДУ III го разнесоха навсякъде по света. В КДУ III участваха 350 учени от 22 страни, между които САЩ, Канада, Англия, Япония, Италия, Белгия, Холандия, Гърция и други.

Втората конференция се провежда през 1981г. Председател на програмния комитет е проф. Спас Манолов. Деловата работа на конференцията протича вече в 6 секции: Аналитични методи, Качествени методи, Гранични задачи, Числени методи и алгоритми, Оптимално управление и диференциални игри, Стохастични диференциални уравнения. Трудовете на конференцията са вече в два тома, изпратени на всички участници и световно известни научни звена и библиотеки.

КДУ III е проведена през 1985г. Програмният комитет е разширен. Председател е отново проф. Спас Манолов. Секциите са пак 6.
Съпътстващите конференциите мероприятия са екскурзии до старите български столици В. Търново и Плиска. Културните програми са на изключително ниво.

Последната проведена КДУ V бе през 1995 година. Издадени са материалите и на всичките пет конференции.

В сегашните икономически условия става немислимо провеждането на такива мащабни и широки по проблематика научни конференции. Секцията се ориентира към организиране на по-тясно специализирани научни форуми. Проведени са международни конференции по Числени методи и приложения през 1996 година, чийто том е публикуван в Springer, Диференчни методи – теория и приложения през 1997 година, том в Nuova Science, САЩ, Workshop по Числени методи за сингулярно смутени системи, Лозенец 1998г, том в Nuova Science и Международна конференция по числени методи и прилижения 2 през 2000г с издаден том в Springer. Основната тежест по организацията на тези конференции пада върху членовете на сектор числени методи. Голяма заслуга за тях имат доц. Л. Вълков, доц. Пл. Ялъмов, доц В. Павлов, Красимира Златева, Юрий Кандиларов, Николинка Стратева, Илия Браянов и Виолета Костова.

БМД организира пролетни конференции всяка година, като за първа се счита конференцията в Сливен през 1972 година. Трябва да се отбележи, че тази конференция се предшества от още три – в Плевн през 1969 година, в Пловдив през 1970 година и в Русе през 1971 година. От 1978 година, Пролетните конференции започват да се провеждат редовно на Слънчев бряг при домакинство на определена секция. Те стават най-широкия вътрешен форум на българските математици. Този период може да се счита за най-плодороден в развитието на СМБ. Броят на участниците в тези конференции достига до 1500 души и много гости от чужбина. По време на конференциите се решават и множество организационни въпроси на съюза. Материалите от конференциите се публикуват в сборника „Математика и математическо образование“. Този сборник е едно уникално явление, което вече е достояние и пример за следване и вън от пределите на нашата страна.

Русенската секция на СМБ редовно командирова над 10 души за участие в традиционните Пролетни конференции. В последните години това е единственият достъпен за членовете на секцията финансов източник за участие в научни и квалификационни мероприятия.

Организирането на кандидат-студентски курсове и курсове за подготовка на ученици, кандидатстващи за математически и езикови гимназии в определен период от време е единственият източник на финансови средства за секцията. Едни от първите лектори по математика и физика в тези курсове са Иванов, Крачунов, Кунев, Петков, Манчев, Цветков и Златов. С реализираните средства от курсовете са изплатени лекторски възнаграждения, награди на отличили се ученици в математическите олимпиади и награди за изявени учители и общественици. Прави впечатление, че сумата, изразходвана за награди е по-голяма от сумата на изплатените лекторски възнаграждения.. По-късно се развива направлението Инженерно-внедрителска дейност в резултат на което се разработват и внедряват теми, финансирани от предприятията. Най-често това са програмни продукти и системи. В колективите участват много информатици. Началото поставят Петър Петров, М. Господинов, Б. Манджаров, Янко Михайлов, Бойко Михайлов, Момчил Михайлов. Секцията често е базова организация за теми, финансирани от Национален фонд „Научни изследвания“.

В последните години освен курсовете сериозен финансов източник са пробните изпити по математика за кандидатстващи след седми клас. Благодарение на големия опит и знания на организаторите – Диана Миланова и Митко Кунчев, всеотдайността на Петър Кирилов Петров и Еглика Събева и всички участници като квестори и проверяващи тези курсове са все по-търсени, а секцията на СМБ печели все по-голям авторитет сред русенската общественост.

По мащабност и обхват и в това направление русенската секция е една от водещите измежду провинциалните секции на СМБ.

През първите години секцията разполага с една стая – клуб на математика, намиращ се в Дома на учителя. След една екскурзия до Румъния, организирана от тогавашното БФМД през 1970 година, по предложение на председателя се взема решение средствата на дружеството да се вложат в нещо трайно – изграждане на учебна база на подходящо място в планината. Идеята е да се намери сграда, която след преустройство да се ползва за провеждане на семинари, за отдих и почивка на членовете на секцията. През следващите години са обходени Севлиевския, Габровския и Търновския Балкан След тези проучвания, ръководството се спира на изоставената сграда на училището в махала Харваловци, община Средни колиби. През 1975 година сградата, заедно с дворното място е предоставена на СМБ – секция Русе. Основна заслуга за наличието на този акт имат Д. Дочев, Н. Колев, Петър Ст. Петров, Ст. Генчев, Трифон Семков, Ст. Димитров, Даню Михайлов и М. Господинов.

Изработен е проект за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване, понеже такива няма. Проектира
се и преустройството на съществуващата сграда и пристройка на кухненски блок. Напразни обаче остават усилията за намиране на строителна организация, която да
изпълни строителството и ремонта. Решава се чрез собствена организация и бригадирски труд да се изпълни строителството. Започва тригодишна строителна
епопея. Изкопани и отляти са два бетонни резервоара с вместимост 15 м3.
Монтирани са необходимите помпени съоръжения и агрегати. В камениста почва са прокопани канали и са положени тръби и кабели с дължина над 800 метра.
Новопостроен и обзаведен е съвременен кухненски блок с площ от 110 м2. Училищните стаи са ремонтирани и оборудвани в леглова база. Тежки са
бигадирските дни, а понякога и нощи. Често след проведен изпит и тричасово пътуване се излива бетон на електрическо осветление. Въпреки трудностите,
незабравими ще останат минутите на отдих, песните и китарата на Н. Райков, анекдотите. Основната тежест при строителството пада върху колегите от бившата
катедра „Висша математика“. От УЕИЦ активно участват Н. Колев и П. Панов.Учителската подсекция се представя от Трифон Семков, Даньо Михайлов, Стоян
Ванков
, Николай Нечев, Неделя Николова и Йордан Йорданов. Участват и нематематици, но членове на БМД – Злати Златев, юриста Н. Николов.

Днес базата се състои от 13 стаи с 40 легла, столова, кухненски блок и складови помещения. Все по-трудно става стопанисването на тази база. Сключеният договор за съвместно ползване с фирма „Елстарт“ не доведе до съществен напредък в тази насока. Значително предимство в търсенето на форми за ползване на базата е факта, че от 2000г тя е нотариална собственост на СМБ. От същата година има и назначен домакин на станцията, който за известен период получава заплатата си от ЕЛСТАРТ, но поради техни финансови затруднения в момента секцията изплаща тези суми. През 2001г са закупени нови 28 инчов телевизор и хладилник. Извършени са частични ремонтни дейности. За съжаление, въпреки преференциалните, изключително изгодни тарифи за ползване на базата от членове на СМБ от цялата страна не се забелязва съществена промяна в ефективността от ползването и.

По същия начин се извършва и реконструкцията и ремонта на бивша двуетажна къща в гр. Русе, предоставена от ОбНС за „Дом на математика“. За две години тя е преустроена, топлофицирана и обзаведена. През 2002г е закупено сериозно офис оборудване – професионална копирна машина Минолта и компютър Компак.

Няма други секции на СМБ в страната, които да притежават собствена материална база.
В своята дейност нашата секция поддържа творчески контакти с редица секции в страната, най-продължителни и полезни, от които са връзките с Плевен, Варна, Бургас и Габрово. Обменя се опит по организационни въпроси, извънкласна работа и квалификация на учителите.
В най-добрите си години организационната структура на СМБ – секция Русе включва следните подсекции: подсекция ВУЗ, подсекция учители, подсекция ИЦ, подсекции в Две могили, Бяла и Сливо поле. Към секцията работят двама щатни сътрудници. Дългогодишни председатели на подсекции са В. Стефанов – подсекция Две могили и Петър Петров – Бяла, проф. Д. Пантелеев – подсекция ВУЗ, сега доц. Л. Вълков. Дълги години и с висока резултатност за организиране на курсове отговаря Ст. Генчев. Несменяем финансов отговорник от неговото избиране през 1970 година до 2000г е Петър Стефанов Петров. Сега тази длъжност изпълнява Юрий Кандиларов. Шестнадесет години като щатен касиер на секцията работи Стоян Стоянов. Щатни технически сътрудници са били Силвия Якова и Василка Сотирова. Настоящият сътрудник е Еглика Събева.