За СМБ-Русе

ИСТОРИЯ

На 15 декември 1960 година се провежда учредително събрание на Българското физико-математическо дружество /БФМД/.

С това става не само възстановяване на ФМД в София, но и разширяването му за цялата страна. Русенската секция на БФМД е една от първите в страната и се учредява на 28 септември 1961 година. На учредителното събрание присъстват 86 души. То се ръководи от инспектора по математика Костадин Манасиев. Избрано е първото ръководство в състав: Роман Манчев – председател, Руска  Драгнева – подпредседател, Димитър Пантелеев – секретар, Рашко Тодоров – касиер и Александър Боков – член кореспондент.

През периода 1961 – 1969 година Председател на секцията остава Роман Манчев. Негови помощници, освен първоначално избраните са били Иван Василев, Павел Дунов, Кирил Дочев, Емил Петров, Пенчо Пенев, Христо Христов, Николай Нечев, П. Димов, Цвятко Петров, Митко Йотов Кунчев и Миланка Георгиева.

На извънредна национална конференция от 17 октомври 1971 година се решава БФМД да се раздели на две дружества: Българско математическо дружество /БМД/ и Дружество на физиците. Още същия ден се провежда учредителното събрание и се приема проекто–устава на БМД.

През периода от 1970 до 1986 година Председател на Русенската секция на СМБ е професор Дочо Тодоров Дочев. С името му основателно се свързва нов етап в развитието на СМБ – секция Русе. Под неговото ръководство секцията за кратко време постига сериозни успехи, развива огромна и разнообразна дейност, която с право й отрежда челно място сред всички секции в страната. През 1987 секцията наброява 320 члена, като организационно  излиза извън пределите на град Русе. Създадени са подсекции в Бяла, Две могили, Сливо поле и др.

На конференцията във Варна през 1977 година става учредяването на Съюза на математиците в България /СМБ/. Тази форма на обществена организация на математиците в България се е съхранила и до днес.

От 1986 до 1990 година Председател на секцията е декана  на Факултет природни науки и образование на РУ „Ангел Кънчев“ доцент Светослав Билчев. Той продължава линията на своя предшественик. Основен акцент в работата на секцията са научното и методично ръководство на извънкласните форми по математика и информатика, прякото участие на секцията и математиците в научно – изследователски разработки, организиране на математически състезания и научни форуми. В ръководството на секцията влизат много информатици.

Извънкласна работа

Едно от основните направления в работата на Русенската секция на СМБ от нейното създаване до ден днешен са били извънкласните форми на обучение по математика, информатика и математическа лингвистика. В дневния ред на почти всяко заседание на Ръководството присъства точка, засягаща тази тема. Гласуват се средства за подпомагане участието на ученици и студенти в математически състезания, материално и морално стимулиране на техните ръководители. Обсъждат се въпроси, свързани с организацията и научното ръководство на извънкласната работа.

Появата на участник от Русенски окръг – ученикът Тодор Пенев Тодоров от гимназията в Две могили на Първата ММО в Румъния през 1959 г. раздвижва и стимулира математиците и обществеността в град Русе и окръга. През 1960 г. Бюрото на тогавашния ОК на БКП взема решение за коренно преустройство на работата по математика в класните и извънкласните форми. Като следствие от този подем се появява Русенската Ученическа Математическа школа, плод на творческите търсения на инспектора по математика в Русе – Костадин Манасиев и на неуморния ентусиазъм, всеотдайност и дълбоки математически познания на тогавашния учител по математика Дочо Тодоров Дочев. Едни от първите учители в школата са Дочо Дочев, Трифон Семков, Кръстю Джапунов, Емил Петров, Митко Йотов Кунчев и Анелия Пенкова. От 1963 г. Дочо Дочев е щатен ръководител на школата. В резултат от работата на Ученическата математическа школа, в областта на природо – математическите науки се реализират успешно няколкостотин висококвалифицирани кадри. Критерий за резултатност от усилията на преподаватели и ученици е бил броят на участниците в ММО.

Върхови са годините 1964, 1968, 1969 и 1988 когато в българския отбор на ММО са участвали по трима русенци. Ненадмината индивидуална изява е трикратното участие на Цанко Дончев в ММО през 1973, 1974 и 1975 година. Двукратни участници в ММО са Светослав Билчев, Петър Рашков, Дикран Дикранян, Димо Димов, Степан Терзиян, Виржиния Христова, Илко Първанов, Пламен Стефанов, Евгени Белогай, Тодор Митев, Борислав Деянов, Звезделина Станкова, Добромир Димитров и Камен Алексиев.

Русенската школа има 45 участия в ММО, реализирани от 29 нейни възпитаници, 6 участия в Балканиадата по математика, реализирани от 5 ученика, 5 участия в МОИ, реализирани от 4 ученика, 3 на Балканиада по информатика и 3 на Международна олимпиада по математическа лингвистика. Неслучайно през 1970 година във вестник „Отечествен фронт“ е публикувана статия на Благовест Сендов, озаглавена „Русе – градът на математици“. В статия на Билчев и Рашков, публикувана в “Mathematics Competitions”, Австралия през 1991 година, се прави сравнение между градовете от бившия Съветски съюз и България по брой участници за първите 30 ММО. По абсолютен брой участия Русе се намира на четвърто място след Москва, София и Петербург, а по относителен коефициент на брой участия към населението на града в хиляди гр. Русе има коефициент 21,99.

Всички тези резултати се дължат на неуморния труд на учители като Йордан Йорданов, Цаньо Цанев, Даню Михайлов, проф Дочо Тодоров Дочев, доцентите Светослав Билчев, Петър Рашков и проф. Степан Терзиян. Може да се удивляваме на апостолската работа на Каталина Григорова, която е неизменен лектор и ръководител на отборите по информатика, работейки рамо до рамо с Пламенка Христова и Даниела Тодорова. Една от най-силните в България школа по Математическа лингвистика дължи успехите си на Илияна Раева и Боряна Томова.

По примера на Малая Кримская Академия, през 1970 г. в гр. Русе, на основата на съществуващата Ученическа математическа школа /УМШ/ е създадена първата в страната Ученическа Академия с три отделения. Лектори в академията са били почти всички известни български математици. Тя съществува повече от пет години и изиграва съществена роля в ориентирането на много ученици към математиката и научните изследвания, служи като импулс за работа с талантливи ученици по физика, химия и биология и като модел за разпространение в национален мащаб. През учебната 2000/2001г, като една от инициативите за отбелязване на 2000-та година, обявена от ЮНЕСКО за световна година на математиката и като продължение на традицията на ученическите физико-математически дружества отпреди 60 години, СМБ, Фондация “Еврика”, Международната фондация “Св. св. Кирил и Методий” и ИМИ при БАН създадоха Ученически Институт по Математика и Информатика. През годините на съществуване на УчИМИ русенските ученици редовно са участвали в конференциите му с реферати, които високо са оценявани – Георги Къдрев, Ива Рашкова и др. Ива Рашкова заедно с ученик от Пловдив са определени да представят България в RSI’2002 САЩ.

Признание за авторитета на Русенската школа е утвърдилата се вече, по предложение на нашата секция, най-крупна проява в страната по математика – Зимните математически състезания. За първи път те се провеждат в Русе през 1982 г по инициатива на проф Дочо Тодоров Дочев. За първи път се провежда национално състезание по информатика с участие на 18 ученици от 9 окръга. През 1984 г в Русе, пак по време на ЗМС се провежда и първото национално състезание по Математическа и компютърна лингвистика. Според изявление на академик Любомир Илиев пред представители на пресата, радиото и телевизията „по своята мащабност и значение тези състезания са сравними само с Пролетните конференции на СМБ”.

Научни форуми

Русенската секция на СМБ е организатор и съорганизатор на много научни прояви. Най-крупните от тях са Международните конференции по диференциални уравнения и приложения.

От 1969 г започва планомерно развитие на научните изследвания по математика в гр. Русе, основно в областта на обикновените диференциални уравнения. Установени са ползотворни контакти със сектори “Диференциални уравнения”, “Реален и функционален анализ” и “Комплексен анализ” на ЕЦММ, с ЦПМ на ВМЕИ – София и семинара по диференциални уравнения към него. В резултат на тези връзки и активната научна работа в областта на диференциалните уравнения, ръководството на секцията решава да организира международна конференция по диференциални уравнения и приложения. Идеята е да се изяви българската школа по диференциални уравнения, да се представи работата на колектива в град Русе, а също така да се даде нов импулс за развитието на тази област от математиката в страната. Едновременно с това се появява възможност за изява на научната работа на тогавашното БМД и да се консолидира колектива на секцията. Подготовката на първата конференция започва още през 1973 г.

Организатори на конференцията са ОНС, БМД, ЕЦММ и русенския ВУЗ – ВИММЕСС. Голяма помощ оказват председателя на БМД – акад. Любомир Илиев,  зам. председателя проф. Спас Манолов, секретаря доц. Друми Байнов, чл. кор. Г. Брадистилов, проф. Е. Божоров, проф. Н. Стоянов и други.

Председател на програмния комитет на КДУ I е акад. Л. Илиев.  В конференцията участват изтъкнати математици като акад. Марчук, акад. Бицадзе, акад. Митрополский, проф. Олейник, проф. Ладьйженская от тогавашния СССР, от Румъния, Чехия, Полша и други страни. Поддържа се кореспонденция с повече от 400 чуждестранни учени и около 150 български. Деловата работа на конференцията протича в 4 секции: Обикновени диференциални уравнения, Частни диференциални уравнения, Теория на управлението и Числени методи и приложения. Конференцията преминава при много добра организация и на високо научно ниво. Това способства за засилване на интереса към този научен форум в световен мащаб. По време на конференцията са организирани разнообразни мероприятия за участниците и придружаващите ги лица. Най-вълнуващи и запомнящи се са концерта на майсторите на изкуствата и екскурзията по р. Дунав.

Втората конференция се провежда през 1981 г. Председател на програмния комитет е проф. Спас Манолов. Деловата работа на конференцията протича в 6 секции: Аналитични методи, Качествени методи, Гранични задачи, Числени методи и алгоритми, Оптимално управление и диференциални игри, Стохастични диференциални уравнения. Трудовете на конференцията са вече в два тома, изпратени на всички участници и световно известни научни звена и библиотеки.

КДУ III е проведена през 1985 г. Програмният комитет е разширен. Председател е отново проф. Спас Манолов. Секциите са пак 6. В КДУ III участват 350 учени от 22 страни, между които САЩ, Канада, Англия, Япония, Италия, Белгия, Холандия, Гърция и други.

КДУ IV е проведена през 1989. В нея участват 800 учени от Австралия. Алжир, Белгия, Бразилия, България, Венецуела, Виетнам, Гвинея, ГДР, Гърция, Египет, Израел, Индия, Испания, Италия, Канада, Китай, Кувейт, Мароко, Полша, САЩ, СССР, Унгария, Финландия, Франция, ФР Германия, Югославия, Япония.

Последната КДУ V се провежда през 1995 година.

Секцията се ориентира към организиране на по-тясно специализирани научни форуми. Проведени са международни конференции по „Числени методи и приложения“ през 1996 година, чийто том е публикуван в Springer, „Диференчни методи – теория и приложения“ през 1997 година, том в Nuova Science, САЩ, Workshop по „Числени методи за сингулярно смутени системи“, Лозенец 1998 г, том в Nuova Science и Международна конференция по „Числени методи и приложения“  през 2000 г. с издаден том в Springer. Организацията на тези конференции се поема от членовете катедра „Числени методи и статистика“, като основна заслуга за това имат доц. Любен Вълков и доц. Пламен Ялъмов. И до днес (2014 г.) проф. Вълков редовно организира съвместно със СМБ-секция Русе международни конференции и работни срещи по Числени методи в Лозенец.

Пролетни конференции

БМД организира пролетни конференции всяка година, като за първа се счита конференцията в Сливен през 1972 година. Трябва да се отбележи, че тази конференция се предшества от още три – в Плевен през 1969 година, в Пловдив през 1970 година и в Русе през 1971 година. От 1978 година Пролетните конференции започват да се провеждат редовно на Слънчев бряг при домакинство на определена секция. Те стават най-широкият вътрешен форум на българските математици. Този период може да се счита за най-плодороден в развитието на СМБ. Броят на участниците в тези конференции достига до 1500 души и много гости от чужбина. По време на конференциите се решават и множество организационни въпроси на Съюза. Материалите от конференциите се публикуват в сборника „Математика и математическо образование“. Този сборник е едно уникално явление, което вече е достояние и пример за следване и вън от пределите на нашата страна. През последните години пролетните конференции се провеждат всяка година в началото на април по традиция  в к.к. Боровец, като през последните 15 години има само две изключения – през 2007 – Варна и 2010 – к.к. Албена.

През 70-те и 80-те години на XX век организирането на кандидат-студентски курсове и курсове за подготовка на ученици, кандидатстващи за математически и езикови гимназии е единственият източник на финансови средства за секцията. По-късно се развива направлението Инженерно-внедрителска дейност, в резултат на което се разработват и внедряват теми, финансирани от предприятията. Най-често това са програмни продукти и системи. В колективите участват много информатици. Секцията е базова организация за теми, финансирани от Национален фонд „Научни изследвания“.

През последните години важна дейност на СМБ – секция Русе са тренировъчните изпити по математика за ученици, кандидатстващи след седми клас. Добрата организация на тези състезания допринася за повишаване на авторитета на секцията сред русенската общественост.

По мащабност и обхват и в това направление русенската секция е една от водещите измежду провинциалните секции на СМБ.

Дом на математика

През първите години секцията разполага с една стая – Клуб на математика, намиращ се в Дома на учителя. След една екскурзия до Румъния, организирана от тогавашното БФМД през 1970 година, по предложение на ръководството на секцията се взема решение средствата на дружеството да се вложат в нещо трайно – изграждане на учебна база на подходящо място в планината. Идеята е да се намери сграда, която след преустройство да се ползва за провеждане на семинари, за отдих и почивка на членовете на секцията. През следващите години са обходени Севлиевския, Габровския и Търновския Балкан. След тези проучвания, ръководството се спира на изоставената сграда на училището в махала Харваловци, община Средни колиби. През 1975 година сградата, заедно с дворното място е предоставена на СМБ – секция Русе. Основна заслуга за наличието на този акт имат Дочо Дочев, Николай Колев, Петър Ст. Петров, Стефан  Генчев, Трифон Семков, Стойчо  Димитров и Марин Господинов.

Изработен е проект за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване, тъй като такива няма. Проектира се и преустройството на съществуващата сграда и пристройка на кухненски блок. Напразни обаче остават усилията за намиране на строителна организация, която да изпълни строителството и ремонта. Решава се чрез собствена организация и бригадирски труд да се изпълни строителството. Започва тригодишна строителна епопея. Изкопани и отляти са два бетонни резервоара с вместимост 15 м3. Монтирани са необходимите помпени съоръжения и агрегати. В камениста почва са прокопани канали и са положени тръби и кабели с дължина над 800 метра. Новопостроен и обзаведен е съвременен кухненски блок с площ от 110 м2. Училищните стаи са ремонтирани и оборудвани в леглова база. Тежки са бигадирските дни, а понякога и нощи. Често след проведен изпит и тричасово пътуване се излива бетон на електрическо осветление. Основната тежест при строителството пада върху колегите от катедра „Висша математика“ на Русенски университет. От УЕИЦ активно участват Николай Колев и Пано Панов.

Днес базата се състои от 13 стаи с 40 легла, столова, кухненски блок и складови помещения. Все по-трудно става стопанисването на тази база. От 2000 г. базата в Харваловци е нотариална собственост на СМБ. Извършени са частични ремонтни дейности, последният от които е през 2013 г – частичен ремонт на покрива.

По същия начин се извършва и реконструкцията и ремонта на бивша двуетажна къща в гр. Русе, предоставена от ОбНС за „Дом на математика“. За две години тя е преустроена, топлофицирана и обзаведена.

Няма други секции на СМБ в страната, които да притежават собствена материална база.

Творчески контакти

В своята дейност СМБ – секция Русе  поддържа творчески контакти с редица секции в страната, най-продължителни и полезни от които са връзките с Плевен, Варна, Бургас, Габрово и Стара Загора. Обменя се опит по организационни въпроси, извънкласна работа и квалификация на учителите.

Структура

В най-добрите си години организационната структура на СМБ – секция Русе включва около 350 члена в следните подсекции: подсекция ВУЗ, подсекция учители, подсекция Изчислителен център, подсекции Две могили, Бяла и Сливо поле. Към секцията работят двама щатни сътрудници. Дългогодишни председатели на подсекции са Велико Стефанов – подсекция Две могили и Петър Неделчев Петров – Бяла, проф. Димитър Пантелеев – подсекция ВУЗ. Дълги години и с висока резултатност за организиране на курсове отговаря Стефан Генчев. Финансов отговорник от 1970 до 2000 г. е Петър Стефанов Петров. След него тази длъжност изпълняват Юрий Кандиларов и Росен Чапаров. Шестнадесет години като щатен касиер на секцията работи Стоян Стоянов. Щатни технически сътрудници са били Силвия Якова, Василка Сотирова, Адриана Филчева, Еглика Събева, Мариана Рачева.

Днес секцията има около 120 редовни членове – учители, университетски преподаватели и учащи.

Най-нова история

1990-2008  Председател: Стоян Чернев, Щатен технически сътрудник: Еглика Събева.

Почти 20 години секцията се ръководи от всеотдайният и обичан от всички, почетен член на СМБ – Стоян Чернев. С неговото председателство са свързани години на усилен труд по създаване и поддържане на материалната база в Харваловци и на ул. Шейново и укрепване на доверието на общинската и областна администрацията към СМБ-Русе. В дома на математика на ул. „Шейново“ 14 има две учебни зали, офис, заседателна зала и Клуб на математика. Провеждат се редовно кандидат-студентски курсове от ноември до юни с ръководители Петър Стефанов Петров и Стефка Караколева и курсове по математика за ученици, кандидатстващи след 7 клас с ръководител Петър Кирилов Петров, както и курсове по БЕЛ с ръководител г-жа Тихолова. Основна дейност на секцията е организирането на  състезания за област Русе – МС „Паисий Хилендарски“, МС „Черноризец Храбър”, Коледно Математическо Състезание, Великденско МС, „Европейско кенгуру”, Австралийско кенгуру“ на английски език. Започва провеждането на пробни изпити за кандидатстващи след 7 клас и за кандидат-студенти. Развива се и издателската дейност – секцията издава учебни материали за ученици и кандидат-студенти: през 2007 и 2008 „Тестове за 7 клас”, а през 2005, 2007 и 2010 „Решени теми от кандидатстудентските изпити по математика за РУ „Ангел Кънчев“, със съставител и редактор Ст.Караколева. Секцията финансира частично участието на ученици и техните ръководители в национални и международни състезания, стимулира свои членове за значими постижения.

2008-2011 Председател: Велислав Йончев, Технически сътрудник: Еглика Събева

Ръководство: Г. Бобева, Д. Миланова, Е. Събева, К. Димитрова, М. Кунчев, М. Енева, М. Костадинова, П. Петров, Р. Чапаров, С.Караколева, С. Кръстева, Ю. Кандиларов

Продължава традицията за  организиране на  пробни изпити и състезания. Приоритетна дейност на секцията е извънкласната дейност. Провеждат се курсове за кандидат-студенти с ръководител Стефка Караколева и за кандидатстване след 7 клас с ръководител  Петър Кирилов Петров. През 2011 Общински съвет Русе решава да се преустрои  къщата на ул. „Шейново“ 14 в детска градина и Община Русе предприема действия за прекратяване на договора със секция Русе.

2011-2014  Председател: Стефка Караколева, Технически сътрудник: Мариана Рачева

Ръководство: В. Йончев, Г. Бобева, Д. Миланова, Е. Събева, К. Димитрова, М. Кунчев, М. Енева, М. Костадинова,  М. Кирилов, П. Петров, Р. Чапаров, С. Кръстева, Ю. Кандиларов

Това е труден етап в историята на СМБ – секция Русе. От май 2011 в продължение на година се водят преговори и административни преписки по казуса „наемни отношения на СМБ-Русе с Община Русе“, в резултат на което сградата на ул. „Шейново” № 14 е освободена от секцията. С големи усилия от страна на председателя Ст. Караколева и с подкрепата на Ректора на Русенски Университет, проф. Белоев, през август 2012 г. СМБ – секция Русе получава ново помещение от Община Русе за „Дом на математика“ на ул. „Плиска“ № 4, блок Преслав. Преместването и ремонтирането на новия „Дом на математика“ е проведено от август до ноември 2012 г. при добра организация, доброволен труд и икономично използване на финансови средства.

През периода секцията укрепва организационно и се утвърждава обществено: отбелязан е тържествено 50-годишният Юбилей на секцията на 11.11.2011 г, създава се нова електронна страница с богата и пълна информация, нова google-група за връзка между членовете. Провеждат се курсове за 7 клас по математика и БЕЛ, „Математическо школо“, курсове за кандидат-студенти, организират се няколко семинари.  Състезанията се провеждат при добра организация,   в която като отговорници  най-активно работят  Петър К. Петров, Мирослава Костадинова,  Мариана Рачева. Учениците получават заслужена награда за своите успехи – награждаването на първенците се провежда в тържествена обстановка в Аулата на Математическа гимназия „Баба Тонка“, Аула 1 и Канев-Център на Русенски Университет – като получават медали  и цветни, професионално изработени грамоти. Първенците в пробните изпити за 7 клас получават освен грамоти, и книги, дарени от издателство „Архимед“. Създадена е Библиотека с около 1000 тома научна и методична литература, получени от дарители А.Боков, М.Господинов,  Н.Николова и др., организирана е изложба на архивни книги и среща на седмокласници с участник в Първата международна олимпиада по математика 1959 в Букурещ – Тодор Москов. Секцията работи активно с Ресурсен Център – Русе, в-к „Утро“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Институт по математика и информатика – БАН, РИО- Русе, директорите на училища в Област Русе, Регионален академичен център-Русе, Издателски център на Русенски университет. Специално внимание се отделя на ученици със СОП, на рекламата и връзката с медиите. През периода има над 10 публикации за СМБ в медиите. Закупени са нова копирна машина Bizhub, компютър HP, цветен принтер Samsung, офис-машини: ламинатор, гилотина, създадени са добри условия за работа и учене.

В извънкласната  работа с учениците, членовете на секцията постигат значителни успехи. Най-значими са успехите на Сюзан Феимова (Учител на годината по ИИТ за 2014), Евелина Минчева, Мирослава Костадинова, Недка Стоянова, Илиана Раева, Боряна Куюмджиева, Росен Чапаров, Пламенка Радева, Пламенка Христова, Каталина Григорова, Боряна Томова. Въпреки финансовите затруднения, свързани с преместването на „Дома на математика” в Русе, СМБ-секция Русе подкрепя финансово участието на ученици и техните ръководители в състезания, обучения и семинари.

СМБ-Русе е домакин и съорганизатор на Втората национална олимпиада по Компютърна математика за студенти „Акад. Стефан Додунеков“ през октомври 2013. Председател на организационния комитет е доц. Рашкова. Ръководители на отборите са: Стефка Караколева, Иван Радославов Георгиев, Цецка Рашкова, Юлия Чапарова.

СМБ-Русе е съорганизатор и на няколко научни конференции: „Числени методи и приложения” – Лозенец, 2013, 2014 с председател на програмния комитет  проф. Любен Вълков и  „Нелинейни диференциални уравнения и приложения“- Русе, 2012, организирана от проф. Ст.Терзиян и доц. Чапарова.

2014 – 2017  Председател: Галина Бобева, Технически сътрудник: Мариана Рачева

Ръководство: В. Йончев, Д. Миланова, Е. Събева, М. Кунчев, М. Костадинова, М. Рачева, П. Петров, С. Кръстева, С.Феимова, Ю. Кандиларов

Едно от основните направления в работата на СМБ – Русе, от създаването й до днес, е извънкласната дейност, която е насочена в две направления: – Организиране и съфинансиране на национални и регионални състезания и – Съфинансиране подготовката и участието на изявени ученици.

Град Русе, бе домакин на: – Балканска олимпиада по информатика – 2015 година; – Пролетни математически състезания – 2016 година; – Международна конференция „Числени методи и приложения” – 2015 и 2016 година.

През есента на 2016 година в РУ „Ангел Кънчев“ се проведе „Ден на математиката”, под наслов „Заедно в бъдещето на математиката“. Бяха изнесени лекции на теми: „Може ли математиката да бъде интересна?“, лектор акад. проф. д.м.н. Веселин Дренски и „Жените в математиката“, лектор проф. д.м.н. Стефка Буюклиева. А за заинтересованите учители и ученици, бяха организирани два уъркшопа „Визуализиране на модели от .stl файлове“ и „Работа с Geogebra групи и онлайн материали“

Секцията ежегодно е организатор на математическите състезания на регионално ниво за област Русе: Коледно МС, МС „Паисий Хилендарски“, МТ „Черноризец Храбър“, МТ „Иван Салабашев”, състезание по информатика и компютърна грамотност „Бобър”, Великденско МС, Европейско кенгуру, Австралийско кенгуру. В състезанията вземат участие до 1100 ученици. Основен домакин за провеждането им е МГ, СОУЕЕ и ОУ „Иван Вазов”. Организацията и провеждането на състезанията беше на необходимото ниво, заслуги за което имат Мариана Рачева, Петър К. Петров, Мирослава Костадинова, Велислав Йончев, Галина Бобева.

През 2017 г. от Ръководството се предложи и организира ново състезание по информационни технологии „Инфотех” за ученици от 1. до 8. клас. Интересното в регламента беше, че учениците участват заедно със свой родител, който има право само да дава съвети и напътствия.

За всяко състезание се изработват подаръци за участниците – рекламен химикал на СМБ – Русе, линийка, триъгълник, медали. Награждаването на всички участниците се провежда в тържествена обстановка – в Аулата на МГ „Баба Тонка“.

Всяка година, от месец ноември до месец май, се провеждат по 7 пробни изпити за кандидатстване след 7. клас. Задачите за изпитите се изготвят и проверяват от математици от МГ, СУЕЕ, СУ „В. Левски”, ЦУТНТ и РУО. Броят на участниците е достигал над 440 седмокласници.

Като резултат от проведените пробни изпити за 7. клас се излъчват около 10 – 11 първенци, събрали над 520 точки на 6 от 7 изпита. Те получават грамоти, награди, а първенецът – парична награда. Награждаването се провежда тържествено в офиса на секцията като се канят наградените ученици и техните родители. Осигурява се почерпка и вкусна торта за първенците. Наградите традиционно се връчват от Петър К. Петров и Галина Бобева.

Ежегодно се организират интензивни курсове по математика за 7. клас с ръководители П. Петров и Е. Минчева. През 2014 и 2015 година се организира и курс по български език и литература, ръководен от г-жа В. Тихолова.

Ръководството отделя специално внимание на деца със специални образователни потребности, които традиционно участват в състезания, организирани от секцията. За тях се осигурява отделна стая с ресурсен учител, както и индивидуални материали, според нуждите на децата. Едно от тези деца е Есин Дауд от ОУ „Тома Кърджиев“, която за 2017 г. е допусната до Националния кръг на МС „Европейско кенгуру“ в София.

Ежегодно се организират ученици, участващи в международен летен математически лагер „Европейско кенгуру”. Ръководители на лагерите са М. Костадинова, Г. Бобева и Й. Тасева.

В III Национална студентска олимпиада по Компютърна математика (7-9.11.2014)  http://compmath.fmi.uni-sofia.bg/ участваха девет студенти от Русенски университет с ръководители Стефка Караколева и Иван Георгиев от катедра „Приложна математика и статистика“ на РУ „Ангел Кънчев“. При изключително голяма конкуренция за 4 астрономически часа състезателите решаваха 30 сериозни математически задачи със системата Matlab/MuPAD и завоюваха Златен медал в Група А на Слави Георгиев,  2 курс, спец. Финансова математика и бронзов медал в Група Б на Павел Златаров, 3 курс, спец. КСТ. В журито на олимпиадата участваха С.Караколева и Цецка Рашкова  от кат. Математика на РУ, която е и член на Националната комисия на НСОКМ. Олимпиадата бе финансирана от Русенски университет и подпомогната от СМБ-Русе.

В програмата на 44. Пролетна конференция на СМБ бяха проведени семинари по проектите Scientix и Мascil, в които участие взе Боряна Куюмджиева с представяне на опит при преподаване в изследователски стил в часовете по математика и водене  на семинар по проекта Маскил,  Камчия, 2.04.-6.04.2015 ;

Специална грамота за „Дългогодишно участие, принос и заслуги в работата на УчИМИ и подготовката на изявени ученици”, получи Боряна Куюмджиева при тържествено отбелязване на юбилейните 15 години УЧИМИ на  44. Пролетна конференция на СМБ – Камчия, 2.04.-6.04.2015.

Награда „ Плакет за значителен принос за развитието и утвърждаването на УчИМИ”  – 04.06. 2015 г., София получи Сюзан Феимова получи плакет за значителен принос за развитието и утвърждаването на Ученическия институт, чрез всеотдайната си и високо професионална дейност при обучението и подготовката на млади таланти.  Наградата бе връчена на тържество, посветено на честването на 15-годишнината на Ученическия институт по математика и информатика.

На 01 април 2016 година Ръководството на секция Русе внесе за приемане от УС, решение за отказ от стопанисване на базата в с. Харваловци. През октомври 2016 г. УС на СМБ освободи секция Русе от грижите за стопанисване на базата на СМБ в с. Харваловци, община Трявна.

2017 – 2020  Председател: Галина Бобева, Технически сътрудник: Цецка Петрова

Ръководство: В. Йончев, Д. Миланова, Е. Минчева, М. Кунчев, М. Костадинова, П. Петров, С. Кръстева, С. Феимова, Ц. Василев, Ю. Кандиларов

През периода град Русе, бе домакин на: Пролетни математически състезания – 2018 година;

Секцията ежегодно е организатор на математическите състезания на регионално ниво за област Русе: Коледно МС, МС „Паисий Хилендарски“, МТ „Черноризец Храбър“, МТ „Иван Салабашев”, състезание по информатика и компютърна грамотност „Бобър”, Великденско МС, Европейско кенгуру, Австралийско кенгуру. В състезанията вземат участие до 1100 ученици. Основен домакин за провеждането им е МГ, СУЕЕ и ОУ „Иван Вазов”. Организацията и провеждането на състезанията е на необходимото ниво, заслуги за което имат Петър Петров, Мирослава Костадинова, Велислав Йончев, Галина Бобева.

За всяко състезание се осигуряват подаръци за участниците – химикали, гумички, триъгълници или календари. Награждаването на всички участниците се провежда в тържествена обстановка – в Аулата на МГ „Баба Тонка“. Децата са щастливи и се радват на вниманието, медалите и красивите цветни грамоти, изработени от Г. Бобева със съдействието на печатницата към РУ „Ангел Кънчев“.

Всяка година се организират пробни изпити за кандидатстване след 7. клас. Задачите за изпитите се изготвят и проверяват от математици от МГ, СУЕЕ, СУ „В. Левски”, ЦУТНТ и РУО. Като резултат от проведените пробни изпити за 7. клас се излъчват около 10 първенци, събрали над 520 точки на n-1 изпита. Те получават грамоти, награди, а първенецът – парична награда 50 лв. Награждаването се провежда тържествено в „Дома на математиката“ като се канят наградените ученици и техните родители. Осигурява се почерпка и вкусна торта за първенците. Наградите традиционно се връчват от Петър Петров и Галина Бобева.

Ежегодно се организират курсове по математика за 7. клас с ръководители П. Петров и Е. Минчева. Организирани бяха и курсове по български език и литература, ръководени от г-жа В. Тихолова.

В офиса са извършвани и значителни ремонти. На електрическата инсталация, смяна на спирателен кран след водомер, ремонт на столове, подмяна на осветителни тела и смяна на витринно стъкло.

Славка Кръстева, Галина Бобева и Мирослава Костадинова организираха ежегодни коледни или пролетни балове като секцията поема част от разходите за куверт или диджей.

През изтеклият период на „Матей Попов ЕООД“ се извършиха няколко проверки и ревизия от НАП. Това доведе до преминаване на фирмата по ДДС, вдигане и усложняване събирането на таксите от ученици. В следствие от тези проверки и неблагоприятния за секцията изход, Ръководството взе решение да сключи договор със сдружение „Инфомат – Русе“, с председател Марина Атанасова, за съвместна работа при организиране на състезания и курсове. Събирането на такси и изплащане на граждански договори също да се осъществява от сдружението.

Секцията финансира подготовката и участието на учители и ученици от град Русе в национални състезания и олимпиади по математика, информатика, ИТ и математическа лингвистика. Членове на СМБ – Русе традиционно участват в Пролетните конференции на СМБ.

 2020 – до сега  Председател: Галина Бобева, Технически сътрудник: Цецка Петрова

Ръководство: В. Йончев, Д. Миланова, Е. Минчева, М. Кунчев, П. Петров, Ц. Василев, Катя Димитрова, Стефка Кънева, Силвия Атанасова, Тихомир Гюлов

През пролетта на 2020 г. в България навлезе вирусът на Ковид 19 и цялата страна беше затворена като се отмениха състезания, олимпиади, а обучението в училищата премина онлайн.